Avfallsplan och föreskrifter

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter för Trelleborgs kommun 2017-2020.

Kommunens avfallsplan har arbetats fram tillsammans med Sysav och de övriga 13 ägarkommunerna i Sysavregionen. Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, och vi behöver lära oss att minimera och hantera vårt avfall på ett hållbart sätt. Varje gång vi köper en vara ska vi fundera på om den verkligen kommer att konsumeras fullt ut innan den blir ett avfall. Det avfall som ändå uppstår är en resurs som ska tas till vara genom återvinning. Det är allas ansvar. Och du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe.

Kortfattat om innehållet i Renhållningsordningen

  • Avfallsplan Mål och strategier beskriver Trelleborgs kommuns gemensamma målsättningar med inriktning mot minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan.
  • Bilagor till Avfallsplan består av planeringsunderlag som kortfattat beskriver insamlingssystem, statistik och behandling av avfall i Trelleborgs kommun. Det innehåller även ytterligare bakgrundsinformation till målarbetet (lagstiftning, miljöbedömning och andra mål).
  • Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen i Trelleborgs kommun ska utföras.

Renhållningsordningen antogs av Kommunfullmäktige den 30 januari 2017 och gäller från och med den 8 mars 2017.

Kommunen har det övergripande ansvaret för att en renhållningsordning med lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan upprättas. Vi handlägger vissa frågor ur de lokala föreskrifterna om avfallshantering och fastställer avfallstaxan.

Avfallsplan med bilagor för renhållningsordningen finns tillsammans med övriga lokala föreskrifter. Du finner dem via länken nedan.

Ordningsregler

Tekniska serviceförvaltningen