Vem ska tas emot i särskolan?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska, enligt skollagen, tas emot i grundsärskolan.

Gymnasiesärskolans utbildning ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Det som i skollagen sägs om personer med utvecklingsstörning gäller även dem som har fått betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Det är barnets hemkommun som prövar och beslutar i frågan om mottagande i grundsärskolan. Det är även hemkommunen som prövar och beslutar i frågan om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen.

Hemkommunens beslut ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Bildningsförvaltningen