I vår information används orden skolskjuts/skoltransport. Trelleborgs kommun behöver använda båda begreppen då skolskjuts regleras i skollagen medan skoltransport är ett lokalt politiskt beslut.

Skolskjuts/skoltransport innebär följande färdsätt:

  • skolbuss
  • linjetrafik
  • skoltaxi.

I första hand beviljas skolbuss, i andra hand linjetrafik (från och med årskurs 4) och i sista hand skoltaxi.

Skolskjuts regleras i skollagen och beviljas elever som har långt till skolan i upptagningsområdet, eller till självvald skola i såväl Trelleborgs kommun som i närliggande kommun, om kommunen bedömer att det inte blir dyrare än till skolan i upptagningsområdet. Skolskjuts kan också beviljas till elev som har en funktionsnedsättning som gör att eleven behöver skolskjuts, även om elevens färdväg inte uppfyller avståndskraven. I Trelleborgs kommun gäller avstånden minst 2 kilometer för årskurs F-6 och minst 4 kilometer för årskurs 7-9.

Skoltransport är ett lokalt politiskt beslut i Trelleborgs kommun. Det innebär att elever vars skolskjuts till en självvald skola skulle bli dyrare än till skolan i upptagningsområdet ändå får transport till skolan om den ligger inom Trelleborgs kommun. Skoltransport regleras i kommunens skolskjutsreglemente.

Vid bedömning av om en elev har rätt till skoltransport gäller i övrigt samma kriterier som ligger till grund för bedömning av elevers rätt till skolskjuts, exempelvis avståndskrav.

Det är kommunen som bestämmer vilket av skolskjuts eller skoltransport som en elev beviljas, efter att ha gjort bedömning och jämförelser enligt skollagen och kommunens skolskjutsreglemente.

Elever som beviljas skoltransport får i beslutet ett avslag på ansökan om skolskjuts enligt skollagen men prövas på samma gång mot det lokala beslutet om skoltransport. I beslutet står också hur beslutet kan överklagas.

Bildningsförvaltningen