Skolskjuts för läsåret 2021/2022 - grundskolan

Här hittar du information om vad som gäller för skolskjuts inför läsåret 2021/2022.

Kompisåkning

Bildningsnämnden har under våren 2021 fattat beslut om att så kallad kompisåkning inte är tillåten.

Endast de elever som är beviljade skolskjuts till och från sitt hem får åka med skolbussarna.

Ändringar i detta beslut kommer att meddelas här.

 • De beslut om skolskjuts som fattats under läsåret 2020/2021 gäller i de flesta fall stadievis, det vill säga Förskoleklass-årskurs 3 samt årskurs 4 – årskurs 6. Det betyder att elever i förskoleklass upp till årskurs 5 som beviljades skolskjuts/skoltransport under läsåret 2020/2021 och har ett beslut som gäller längre, inte behöver ansöka inför läsåret 2021/2022. (Vid flytt eller skolbyte behöver dock ny ansökan göras)

  Gäller mitt barns beslut?

  Är du osäker på om ditt barns beslut om skolskjuts/skoltransport gäller även nästa läsår, ber vi dig att i första hand logga in på ”Min sida”, i e-tjänsten på Trelleborgs kommuns webbplats, för att hitta beslutet där. Beslutet hittar du under ”mina ärenden”. Klicka på det senaste datumet om du har flera ärenden om skolskjuts. Beslutet finns som PDF-fil längre ner under ”Relaterade dokument”. I texten i beslutet står hur länge det gäller.

  Vi har en begränsad möjlighet att svara på samtal och e-post som avser om ett beslut gäller eller inte. Huvudregeln är att beslut gäller till och med årskurs 3 respektive årskurs 6. Färdsättet kan dock komma att ändras om förutsättningarna för skolskjutsorganisationen ändrats, t.ex. en ändrad eller ny busstur. Den som får ett annat färdsätt jämfört med tidigare får besked om detta innan skolstart, via e-post.

  Elever som ska börja förskoleklass hösten 2021 samt elever som ska börja årskurs 1-6 och inte redan har ett beslut om skolskjuts

  Ansökan om skolskjuts behöver göras om skolskjuts/skoltransport önskas. Ansökan behöver göras senast den 26 maj för att skolskjuts/skoltransport ska kunna ordnas till skolstarten. Ansök här: Ansökan

  Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt skolskjutsen/skoltransporten ges. I första hand kommer skolskjuts ges med någon av kommunens skolbussar. Om inte skolbuss trafikerar ges skolskjuts/skoltransport med skoltaxi. I enstaka fall, efter överenskommelse med vårdnadshavare, kan busskort ges till elever i lägre årskurser än årskurs 4.

  Elever som ska börja årskurs 4

  Ansökan behöver göras om skolskjuts önskas.
  Ansökan

  Elever som ska börja årskurs 1-3 samt 5-6 och redan har ett beslut om skolskjuts

  Ny ansökan behöver endast göras om eleven har flyttat eller bytt skola! Ansök här: Ansökan

  Ansökan om skolskjuts/skoltransport till skola i en annan kommun

  Om ansökan gäller skolskjuts/skoltransport till en skola i en annan kommun än Trelleborgs kommun, görs ansökan på en blankett som beställs genom att skicka e-post till skolskjuts@trelleborg.se. Skolskjuts/skoltransport till skola i annan kommun, ges endast om kostnaden för resan blir lika stor eller lägre än kostnaden för resa till skolan i Trelleborgs kommun.

 • Införande av ungdomsbiljetter för resa med Skånetrafiken dygnet runt årets alla dagar

  Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun beslutade den 7 april 2021 att alla barn/ungdomar i ålder för grundskolans årskurs 7-9 som är folkbokförda i Trelleborgs kommun, ska tilldelas en ungdomsbiljett för resa med Skånetrafiken. Detta gäller oavsett vilken skola barnet går på eller i vilken kommun skolan ligger. Ungdomsbiljetten kommer att gälla dygnet runt, årets alla dagar och kommer att skickas hem till folkbokföringsadressen.

  Elever i årskurs 7-9 ska i första hand använda ungdomsbiljetten för resa till och från skolan med linjetrafik. Detta gäller även elever som under läsåret 2020/2021 fick beslut om skolskjuts/skoltransport som gäller längre.
  För elever som tidigare har åkt skolbuss till och från skolan kan färdsättet därför komma att ändras till linjetrafik. Det kan också bli aktuellt att ändra färdsätt till linjetrafik eller skolbuss för vissa elever som tidigare har åkt skoltaxi.

  Gäller mitt barns beslut?

  Är du osäker på om ditt barns beslut om skolskjuts/skoltransport gäller även nästa läsår, ber vi dig att i första hand logga in på ”Min sida”, i e-tjänsten på Trelleborgs kommuns webbplats, för att hitta beslutet där. Beslutet hittar du under ”mina ärenden”. Klicka på det senaste datumet om du har flera ärenden om skolskjuts. Beslutet finns som PDF-fil längre ner under ”Relaterade dokument”.

  Vi har en begränsad möjlighet att svara på samtal och e-post som avser om ett beslut gäller eller inte. Huvudregeln är att beslut gäller till och med årskurs 9.

  Elever som ska börja årskurs 8 och 9 hösten 2021 och redan har ett beslut om skolskjuts

  Elever som har ett beslut om skolskjuts/skoltransport behåller rätten till detta så länge eleven bor på samma adress och går i samma skola som tidigare.
  Dock kan färdsättet komma att ändras till linjetrafik med den nya ungdomsbiljetten.
  De elever som får ett ändrat färdsätt kommer att få information om detta via e-post innan skolstart.

  Elever som ska börja årskurs 7 hösten 2021 samt elever som ska börja årskurs 8 och 9 och inte redan har beslut om skolskjuts

  Eleverna ska i första hand använda ungdomsbiljetten för resa med linjetrafiken till och från skolan. Det krävs ingen ansökan om skolskjuts för att få en ungdomsbiljett.

  Finns ingen linjetrafik?

  Elever som anser att de inte kan ta sig till och från skolan med linjetrafik kan ansöka om skolskjuts/skoltransport. Ansökan behöver göras senast den 26 maj för att skolskjuts/skoltransport istället ska kunna anordnas med skolbuss eller i sista hand men skoltaxi, till skolstarten.

  Ansök här: Ansökan

  Ansökan kommer att prövas utifrån att resa till och från skolan i första hand ska ske med linjetrafiken.

  Exempel på situationer där det inte fungerar med linjetrafik:

  • Avståndet till hemmet och hållplatsen är längre än 4 km
  • Vägen mellan hemmet och hållplatsen bedöms inte vara säker för eleven (bl.a. med hänsyn till elevens ålder)
  • Restiden är längre än de ca 60 min som inte bör överskridas enligt skolskjutsreglementet
  • Det finns ingen linjetrafik som fungerar med hänsyn till skolans start- och sluttider Enligt skolskjutsreglementet gäller att
   • väntetiden inte bör överstiga ca 30 min vid skoldagens början
   • väntetiden inte bör inte överstiga ca 60 min vid skoldagens slut.

  Viktigt!

  Busskort ska sparas under sommaren. Dessa kan komma att laddas med ungdomsbiljett.
  Här vet vi inte riktigt om de får helt nya kort eller om de kort de har laddas om till ungdomsbiljett 

  Elever som ska börja årskurs 8 och 9 hösten 2021 och redan har ett beslut om skolskjuts

  De elever som redan är beviljade skolskjuts/skoltransport behåller i de flesta fall sitt beslut till och med årskurs 9 så länge ingen förändring sker, t.ex. vid ändrad adress eller byte av skola.

  Vid flytt eller byte av skola upphör det tidigare beslutet att gälla. Vid fortsatt behov av resa till och från skolan gäller samma förutsättningar som för elever som ska börja årskurs 7 eller som ska börja årskurs 8 och 9 och inte har ett beslut sedan tidigare (se rubrik ovan).

  Nytt färdsätt för vissa elever som ska börja årskurs 8
  och 9

  För vissa elever som ska börja årskurs 8 och 9 som har ett beslut om skolskjuts/skoltransport sedan tidigare, kan det bli aktuellt med ändrat färdsätt.

  Eleverna ska i första hand använda den tilldelade ungdomsbiljetten för resa till och från skolan med linjetrafik. För elever som tidigare har åkt skolbuss till och från skolan kan färdsättet därför komma att ändras till linjetrafik. Det kan också bli aktuellt att ändra färdsätt till linjetrafik eller skolbuss för vissa elever som tidigare har åkt skoltaxi.

  Bildningsförvaltningen kommer att bedöma vilka elever som kan åka med linjetrafiken till och från skolan. Den som får ett annat färdsätt jämfört med tidigare får besked om detta innan skolstart med möjlighet att yttra sig.

  Exempel på situationer där det inte fungerar med linjetrafik:

  • Avståndet till hemmet och hållplatsen är längre än 4 km
  • Vägen mellan hemmet och hållplatsen bedöms inte vara säker för eleven (bl.a. med hänsyn till elevens ålder)
  • Restiden är längre än de ca 60 min som inte bör överskridas enligt skolskjutsreglementet
  • Det finns ingen linjetrafik som fungerar med hänsyn till skolans start- och sluttider. Enligt skolskjutsreglementet gäller att
   • väntetiden inte bör överstiga 30 min vid skoldagens början
   • väntetiden inte bör inte överstiga 60 min vid skoldagens slut

Bildningsförvaltningen