Skolbuss, busskort eller skoltaxi

Skolskjuts kan utföras med skolbuss, linjetrafik med Skånetrafikens skolbiljett (busskort) eller med skoltaxi. Här hittar du information om de olika färdsätten.

Det är kommunen som bestämmer på vilket sätt skolskjutsen ska ske. Därför kan man inte välja detta i ansökan. Vilket färdsätt som eleven beviljas anges i beslutet om skolskjuts, som kommer i e-tjänsten där ansökan gjordes. Färdsätt kan komma att förändras under beslutets giltighet.

 • I första hand ges skolskjuts med skolbuss. Skolbussarna trafikerar i första hand skolvägen till skolor inom ett upptagningsområde men kör även till andra skolor. Det är kommunen som bestämmer vilka elever som ska åka skolbuss och vilka som inte kan göra det och som då istället får ett busskort. Det beror på hur bussarna kör och hur många elever som bor inom ett område. Det kan därför bli så att elever som bor nära varandra och går på samma skola får olika färdsätt.

  Trelleborgs skolbussar körs av kommunens åtta skolbussförare. Skolbussförarna ansvarar för varsin skolbusslinje.

  Skolbussarnas hållplatser och tider är planerade utifrån trafikförhållanden och utifrån skolornas inlämnade ramschema.

 • Om inte skolbuss trafikerar sträckan till vald skola eller bara en av sträckorna, till exempel på morgonen, är nästa alternativ Skånetrafikens skolbiljett (busskort) om linjetrafik trafikerar med rimliga res- och väntetider och eleven går i årskurs 4 och uppåt.

  Är eleven yngre än årskurs 4 kan busskort i vissa fall ges efter samråd med vårdnadshavare. Ansvaret för en yngre elevs resa får inte ligga hos ett syskon som har busskort utan bedöms utifrån elevens egen förmåga att klara bussresan på egen hand. Vårdnadshavarna har också ett stort ansvar för att resan ska kunna genomföras.

  Elever kan inte få ett busskort för att man exempelvis behöver gå på läxhjälp eller för att man vill stanna kvar och åka hem senare med kompisar.

  Förvaltningsrätten har beslutat att det är kommunen som avgör på vilket sätt skolskjutsen ska genomföras så länge det uppfyller skollagens krav på skolskjuts i övrigt.

  Skolbiljetten gäller dygnet runt

  Skolbiljetten gäller dygnet runt måndag-fredag under hela läsåret.
  Skolbiljetten är ett kort som ska behållas under hela skoltiden så länge man har rätt till skolskjuts. Om rätt till skolskjuts upphör, avregistreras kortet.

  Tappar man bort sitt kort vänder man sig till skolans administratör. Nytt kort kostar 50 kronor som betalas till administratören.

  Vid nytt läsår får elever som ännu inte fått sitt kort åka med linjetrafiken utan kort under skolans fem första dagar.

  Observera att de elever som redan har skolbiljett (busskort) ska behålla den under hela skoltiden.

  Spara skolbiljetten över loven

  Observera att elever som redan har Skånetrafikens skolbiljett (busskort) ska behålla den under hela skoltiden. Tänk därför på att spara skolbiljetten/busskortet under alla lov.

  Det är dock inte säkert att eleven får skolskjuts med linjetrafik/busskort inför kommande läsår även om det färdsättet har beviljats tidigare läsår. Detta beror på att kommunen varje år ser över genomförandet av skolskjutsen.

 • I sista hand, då varken skolbuss eller linjetrafik finns eller om eleven är för ung för resa med linjetrafik ges skolskjuts med skoltaxi. I vissa fall kan det bli en kombination av de olika färdsätten.

  Skoltaxin planeras så att flera elever från samma håll kan åka tillsammans och tiderna sätts utifrån skolornas inlämnade ramschema. Samma res- och väntetider gäller för skoltaxi som för skolbuss och linjetrafik. Skoltaxi kan ges före linjetrafik om det är så att en taxitur redan finns från samma område till samma skola och kommunen redan har en kostnad för denna.

  Kommunen har avtal med Vellingetaxi om kompletterande skoltransporter med taxi. Information om taxi och turlista skickas via e-post till dem som beviljas skolskjuts med skoltaxi som färdsätt.

  Skoltaxi kan även ges till elever som till exempel på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med skolbuss eller linjetrafik. För detta krävs läkarintyg som inte får vara äldre än sex månader.

  Avbokningar av taxi

  Avbokningar vid till exempel sjukdom eller ledighet sker direkt till Vellingetaxi. Vårdnadshavare ska meddela Vellingetaxi i god tid ( senast kl. 19.00 kvällen innan).

  Telefon: 040-45 33 04

  Telefon: 040-45 33 04

  E-post: skoltaxi@vellingetaxi.se

  Synpunkter och klagomål

  Klagomål gällande taxi skickas till skolskjuts@trelleborg.se

Ordningsregler för skolbuss

  Bildningsförvaltningen