Väståkraskolan F-9

Väståkraskolan ligger i byn Anderslöv, norr om Trelleborgs centrum. På skolan går cirka 500 elever i årskurs F-9.

Väståkraskolan ligger i byn Anderslöv, norr om Trelleborgs centrum.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Skolan har egen idrottshall, fotbollsplaner, slöjdsalar, hemkunskapssal samt bibliotek. Till hösten 2020 står en helt ny skolbyggnad färdig, med ny och ljus matsal där det tillkommer en stor och fin utemiljö. Den nya byggnaden rymmer även lektionssalar och fritidshemslokaler.

På skolans välutrustade skolbibliotek sköts inköp av nya titlar av biblioteksansvarig efter samråd med eleverna i skolans biblioteksråd. Till skolan kommer även kommunens bibliotekarier regelbundet för exempelvis bokprat och läsinspiration. Fritidspedagogerna driver strukturerade rastaktiviteter och ansvarar för utlåningen av lekredskap.

Vårt arbetssätt

Väståkraskolan F-9 är en kreativ och professionell arbetsplats dit alla elever och medarbetare kommer för att utvecklas, lära och nå sina mål. Skolan leds av rektor och biträdande rektorer. På skolan arbetar cirka 50 personal.

I årskurs 7-9 ansluter elever som tidigare gått på Västra Alstad skola och Klagstorp skola. Alla elever har en mentor som är ansvarig för utvecklingssamtal, kontakt med hemmet och elevens bollplank i första hand. Vidare finns ett drivande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare samt skolpsykolog.

Undervisningen bedrivs av utbildade lärare, fritidspedagoger eller förskollärare. Undervisningen utgår från styrdokumenten som tydlig- och synliggörs för eleverna.

Eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras kontinuerligt i den digitala lärplattformen Unikum.

Fritidshem

På Väståkraskolan F-9 finns det tre fritidshemsavdelningar:

• Ällingen för förskoleklassen
• Snattran för årskurs 1
• Viggen och Doppingen för årskurs 2-5.

På fritidshemmet bedrivs olika aktiviteter som kompletterar skolans mål. Elevdelaktigheten är hög och fritids bedriver även fritidsråd.

Kontakten med vårdnadshavarna

På Väståkraskolan är samarbetet mellan hem och skola centralt för elevens välmående och utveckling. Vårdnadshavarna bjuds in till IUP-samtal (individuell utvecklingsplan) och föräldramöten.

Skolledningen bjuder in till föräldranätverk en gång per termin. Där berättar vi vad som är på gång inom enheten eller i kommunen samt lyssnar in vårdnadshavarnas åsikter i syfte att vidareutveckla vår skola.

Väståkraskolan

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor: 0410-73 43 19
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 41 00
Mobilnummer
Vaktmästare: 0708-81 76 05
Telefonnummer
Köket: 0410-73 41 22
Mobilnummer
Skolsköterska: 0708-81 75 96
Mobilnummer
Skolkurator: 0733-51 13 97
Mobilnummer
Skolpsykolog: 0708-81 71 82
Mobilnummer
Specialpedagog F-6: 0734-42 25 57
Mobilnummer
Specialpedagog 7-9: 0708-81 75 77
Telefonnummer
Fritids Ällingen/förskoleklass: 0410-73 41 11
Telefonnummer
Fritids Snattran: 0410-73 41 12
Telefonnummer
Fritids Doppingen: 0410-73 41 14
Telefonnummer
Fritids Viggen: 0410-73 41 13

Adress

Landsvägen 2122
231 70 Anderslöv

Bildningsförvaltningen