Borgen

Borgen är en resursskola som riktar sig till elever som har kommunikations- och samspelssvårigheter inom AST (autismspektrumtillstånd). Verksamheten bedrivs på Västervångskolan i Trelleborg och har avgränsade lokaler i skolbyggnaden och med egen ingång.

Vårt arbetssätt

Undervisningen är individualiserad och utgår från grundskolans läroplan och kursplaner. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Planen upprättas i samråd med elev, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Verksamheten på Borgen ska främja elevens måluppfyllelse samt förbereda och motivera eleven till vidare studier.

Undervisningsgrupperna består av 4-7 elever som har hög personaltäthet. Vid behov sker samverkan med barn- och ungdomshabiliteringen, individ-och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin eller andra inkopplade förvaltningar/myndigheter.

Borgens ambitioner är att skapa en välstrukturerad, förutsägbar, lustfylld och meningsfull skoldag för varje elev. På Borgen strävar vi efter att inkludera eleven i Västervångskolans vanliga undervisning och det sker utifrån elevens enskilda förutsättningar.

Personalen består av lärare, specialpedagog/speciallärare och socialpedagoger.

Denna grundskola tillhör rektorsområdet Tätort Nordväst.

Riktlinjer för antagning

Från och med läsåret 2022-2023 gäller nya riktlinjer för antagning till Borgen. Antagning sker under våren och information om ansökningsprocessen publiceras i början av 2022.

De nya riktlinjerna påverkar inte de elever som redan går på Borgen.

Riktlinjerna gäller vid antagning till Borgen och ersätter då bildningsnämndens Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Trelleborgs kommun.

Riktlinjer för skolplacering vid resursskolan Borgen

Borgen

Telefonnummer
Rektor Magnus Wikström: 0410-73 34 95
Telefonnummer
Biträdande rektor Iréne Nilsson: 0410-73 40 67

Adress

Virkesvägen 2
231 68 Trelleborg

Bildningsförvaltningen