Månssonska villans förskola

Månssonska villans förskola ligger i ett kulturhus i två våningar och med lejon i entrén i centrala Trelleborg. Förskolan har två avdelningar, Hugo och Hilma, med cirka 35 barn.

Barngrupperna går på två avdelningar, den ena för de yngre barnen och den andra för de äldre barnen. Vi delar barngrupperna i mindre grupper med fasta pedagoger för att skapa tydlighet, trygghet och lärande. Barnen delas in i grupperna utifrån ålder, behov och intressen. En av grupperna är ute på äventyr och utforskar vår närmiljö tre dagar i veckan. De äter utomhus eller på andra förskolor/skolor.

På gångavstånd från förskolan finns tillgång till stadsparken, museet och biblioteket. Vi har också nära till centralstationen och med buss och tåg tar vi oss till skog, strand och andra lustfyllda ställen.

Vårt arbetssätt

Fokusområden på vår förskola är utevistelse, kommunikation och lek. På förskolan erbjuds barnen en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Vi lägger grunden till barnens livslånga lärande, i enlighet med förskolans läroplan, skollagen och barnkonventionen. Delaktiga pedagoger och tillgängliga lek- och lärmiljöer skapar trygghet och tillhörighet och utvecklar barnens tillit till sina egna förmågor.

Tillsammans med barnen upplever vi lust, nyfikenhet och glädje i vårt dagliga lärande. Alla läroplanens mål vävs in i verksamheten för att skapa mångfald i lärandet.

Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer, där barnens intressen och behov styr. Våra arbetslag arbetar med tydliggörande pedagogik såsom TAKK, bildstöd, lekgrupper samt regelbunden handledning av vår specialpedagog. Vi värnar om att alla barn ska utveckla sina sociala färdigheter och kommunikativa förmågor, känna trygghet och ha en glädjefull vardag.

Förskolan arbetar medvetet med hållbar utveckling, måltidspedagogik samt sagopedagogik. Vi värnar om barns rätt till kultur genom kulturgaranti och skapande förskola.

Varje dag skapar vi utrymme för leken och är delaktiga i den tillsammans med barnen. Genom leken lär sig barnen bland annat att kommunicera och skapa sociala kontakter. De prövar också sina erfarenheter och tillägnar sig kunskaper på ett lustfyllt och fantasifull sätt.

Kontakten med vårdnadshavarna

Vi samverkar med vårdnadshavarna genom den dagliga kontakten där vårdnadshavarna får kort information om barnens vistelse. Våra medarbetare är noga med mottagandet av barnen så att både barn och vårdnadshavare känner sig välkomna och på så sätt får de bästa förutsättningar för att börja vistelsen på förskolan på ett tryggt och lustfyllt sätt. Det är centralt för oss att alla känner sig sedda.

Vi har introduktion på en till två veckor för våra nya barn och deras vårdnadshavare, som följs upp med ett samtal efter cirka sex veckor. Här diskuterar vi hur vårdnadshavaren har upplevt introduktionen och barnets nuläge, trivsel och mående.

Vårdnadshavarna erbjuds samtal en gång per år där vi diskuterar barnens utveckling, mående och trivsel.

Vi arbetar med dokumentationsvägg på alla våra avdelningar. Här ska vårdnadshavarna kunna följa vår verksamhet. Det finns även en dokumentationspärm med bilder som visar barnens aktiviteter med barnens egna kommentarer. Barnen är delaktiga i vår dokumentation genom reflektion både enskilt och i grupp.

Föräldramöten och andra former av träffar sker cirka två gånger per år.

Via vår digitala lärplattform Unikum, kan vårdnadshavarna ta del av barnens utveckling. I avdelningens lärlogg skriver arbetslagen, och även till viss del ledningen, kort information kring verksamheten, mål och andra viktiga upplysningar som berör vårdnadshavarna.

Månssonska villans förskola

Telefonnummer
Rektor: 0410-73 37 30
Telefonnummer
Hilma: 0410-73 37 87, 0733-51 10 16
Telefonnummer
Hugo: 0410-73 37 67, 0733-51 10 40
Telefonnummer
Utemobil: 0410-73 42 72, 0733-51 13 03

Adress

Kapellplan 3
231 45 Trelleborg

Bildningsförvaltningen