Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

g

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Gator och vägar

Sveriges vägnät består av 9 800 mil statliga vägar, 3 700 mil kommunala gator och vägar samt cirka 28 400 mil enskilda vägar.

Gatubelysning

Tekniska förvaltningen sköter på uppdrag av Trelleborgs kommun större delen av den offentliga belysningen i Trelleborg. Belysningen omfattar omkring 8 250 gatlyktor spridda över hela kommunens yta.

Gymnasium

Alla elever som avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.

Gamla vattendrag ger gator namn

Företeelser i naturen har ofta gett namn åt gator, gårdar, skolor och andra byggnader. Trelleborg är inget undantag, här finns flera exempel på hur åar och vattensamlingar lever vidare som namn på dagens trafikleder.

Grundskola och förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform som ��r tillgänglig för alla barn mellan 7 och 16 år.

Generationsparken – Folkets park – Parken

Parken blev ursprungligen anlagd av Folkets park rörelsen på 1890-talet och har haft såväl dansbana som utomhus teater och fram till 1970-talet en liten djurpark.

Gylle

Gylle är en central särskild undervisningsgrupp för skolåren 1-6 som tar emot elever från hela Trelleborgs kommun. På Gylle går elever som av olika anledningar inte fungerar i den ordinarie skolverksamheten och som gynnas mer av att, under en begränsad tid, vistas i en särskild undervisningsgrupp.

Gator A-E

Här kan du söka gator och vägar inom kommunen. Utbredningen beskrivs utifrån angränsande gator.

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningen att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , Nästa