Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

S

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Sagor och sägner

Trelleborg och Söderslätt har en lång historia. I årtusenden har människor bott och levt här på gränsen mellan hav och land.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö i ett brett perspektiv. Förvaltningen skapades den första januari 2012 och är en sammanslagning av stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde regleras av ett reglemente beslutat av kommunstyrelsen. Detta dokument anger Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter och ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten samt fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården.

Samhällsbyggnadsprojekt

Här kan du läsa om de samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med.

Sanering av PCB

Hus som är byggda och/eller renoverade under åren 1956-1973 kan innehålla miljögifterna PCB. Det är fastighetsägarens ansvar att identifiera och byta ut byggnadsmaterial som kan sprida PCB till omgivningen.

Sevesoanläggning

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleum-produkter, biobränslen och kemikalier och omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Skolsköterska och skolläkare

Den medicinska delen av elevhälsan är kostnadsfri och består av skolsköterska och skolläkare.

Sommarjobb

Navigatorcentrum, Trelleborgs kommun erbjuder intresserade föreningar i Trelleborg att ta emot ungdomar på sommarjobb. Sommarjobben kan sökas av den som går ut nionde klass och fram till och med det år man fyller 20 år.

Synpunkter och klagomål utbildning

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Särskilt stöd

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,