Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven !#&, 123, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Ä, Å, Ö

L

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lagen om valfrihetssystem

Trelleborgs kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval av servicetjänster (städ, tvätt och inköp) inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV).

Lagring av kemikalier

Verksamhetsutövare ansvarar enligt miljöbalken för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Lagstiftning och ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Landstinget

Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken.

Lapset & Koulutus

Trelleborgissa on 31 esikoulua. Yksi niistä on ympärivuorokautinen ja 16 on peruskouluja, joiden toimintaan sisältyy kehitysvammaisten erityiskoulu.

Larmnummer 112

Vid nödsituationer kan ett fåtal sparade minuter betyda väldigt mycket. Det är därför viktigt att veta hur man bör agera då olyckan är framme.

Lejongruppen

Barngruppen Lejonet är ett pedagogiskt stöd och utvecklingsprogram för arbete i grupp med barn i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa, våld).

Livsmedelskontroll

I Sverige omfattas vi av EU-förordningar som kompletteras av svenska förordningar samt en livsmedelslag som reglerar frågor om livsmedel.

Lokaler för ditt event på Parken.

På Parken arrangerar vi både konferens, fest, kulturevents och mässor. Både företag, föreningar och privatpersoner kan använda våra välutrustade lokaler. Parkens krögare står för all servering, om gästerna önskar kan egen dryck medtagas.

Luften utomhus

Trelleborgs kommun utför kontinuerliga undersökningar av luftkvalitén i staden. En ny mätstation med modern mätteknik är placerad på Hamngatan och resultaten redovisas löpande.

Visa innehåll på bokstaven 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6