Tillgänglighet

Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning. För de allra flesta är god tillgänglighet en viktig pusselbit för att kunna leva ett självständigt liv.

Tillgänglighet för alla

Att samhället ska utformas så att alla har samma möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är en utgångspunkt i den svenska funktionshinderpolitiken. Bristande tillgänglighet är hinder för detta.

Vi arbetar därför kontinuerligt för att identifiera och undanröja hinder. Lokaler, byggnader, parker, gator, information och service ska utformas så att alla kan ta del av dem. Insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning, gynnar alla kommuninvånare och besökare till Trelleborg.

God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Avsaknaden av fysiska barriärer som hindrar framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är en tillgänglighetsaspekt. God tillgänglighet handlar också om god belysning, en bra ljudmiljö, tillgång till information även för den som inte kan se eller läsa skriven text, möjlighet att med hjälp av olika hjälpmedel kunna kommunicera även om man saknar talförmåga etcetera.

Frågan om tillgänglighet och användbarhet för alla är inskriven i en rad styrande dokument, lagar, konventioner och riktlinjer. De viktigaste styrdokumenten är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; EU:s funktionshinderstrategi 2010-2020; den nationella strategin för funktionshinderpolitiken 2011-2016.

I den svenska bygglagstiftningen ställs också långtgående krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Regler om tillgänglighet finns också i andra lagar, exempelvis arbetsmiljölagen, lagen om offentlig upphandling, diskrimineringslagen med mera.


Tillgänglighetsnyheter

 • Badrullstol att låna

  Badrullstolen i användning vid Dalabadet.

  För dig som har rörelsenedsättning finns en badrullstol att låna för bad på Dalabadet eller Anderslövs friluftsbad. Badrullstolen förbokas minst 2 vardagar i förväg.

 • Vägen till Rio - ett seminarium

  Det planerade seminariet i morgon 31 maj – Vägen till Rio – är inställt och kommer istället att hållas under hösten. Nytt datum kommer.

 • Tillgänglighetsdagen 6 juni

  På nationaldagen arrangeras i år även Tillgänglighetsdagen klockan 11-15. Temat för årets tillgänglighetsdag är Aktivitet.

 • Tillgänglighetsdatabasen

  Nu finns även Trelleborgs kommun i Tillgänglighetsdatabasen. Databasen, som startats av Västra Götalandsregionen, är fritt sökbar på internet och innehåller detaljerad tillgänglighetsinformation om byggnader och platser.

 • Trelleborgs kommuns tillgänglighetspris 2016

  Trelleborgs kommun inrättar ett tillgänglighetspris som delas ut för första gången på Trelleborgsgalan i november.

 • Avtal i hamn om EU-direktiv för webbtillgänglighet

  Nyligen gjordes en överenskommelse i EU, rådet och parlamentet, om ett kommande EU-direktiv om webb-tillgänglighet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?