Information om ny VA-taxa

I Trelleborgs kommun gäller ny VA-taxa från och med den 1:a juli 2016. Beslut om ny taxa togs den 17 december 2015 av Trelleborgs kommunfullmäktige.

Motivet bakom den nya taxan är ökad rättvisa och en mer skälig fördelning av respektive abonnents kostnader. Samtliga fastigheter skall endast betala för de vattentjänster de har rätt att använda. Vattentjänsterna kan vara spillvatten (S), dricksvatten (V) samt dagvatten (Df och Dg).

De största nyheterna i taxan

  • Dagvatten har lagts till som en vattentjänst. Tidigare var dagvattentjänsten inbakad i avgiften för avlopp, men nu är avloppstjänsten separerad i de två tjänsterna dagvatten (regnvatten) respektive spillvatten (hushållsavloppsvatten).
  • En enhetlig fast avgift per fastighet och år är framtagen. Avgiften är samma för alla och baseras inte längre på mätarstorlek.
  • En fast avgift (lägenhetsavgift) har införts. En lägenhet definieras som en yta där det kan bo en familj. För verksamhetslokaler som inte är avsedda för boende räknas varje påbörjad yta om 150 m² som en (1) lägenhetsekvivalent. Med andra ord delas bruttoarean (BTA) med talet 150 för att få fram antalet lägenhetsekvivalenter. Detta är en vanlig modell som branschorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar för att kunna jämföra olika fastigheters nytta av kommunalt VA.

Konsekvenser av den nya taxan

För de flesta enfamiljsbostäderna kommer avgifterna vara i princip oförändrade.

Fastigheter belägna utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten kommer generellt att få sänkta avgifter.

För större fastigheter (t.ex. vissa industrier, handel, offentliga byggnader) som har stor bruttoarea kommer generellt en höjning av avgifterna att ske. Detta beror på att nyttan av kommunalt VA har beaktats i taxeutformningen. En stor fastighet med stora ytor har större nytta av VA än en mindre, även om fastigheterna har samma vattenanvändning. Med större fastigheter följer ökade drift- och underhållskostnader på VA-infrastrukturen. Finns vattentjänsten dagvatten på fastigheten är det också tydligt att mängden dagvatten ökar proportionellt mot fastighetens yta.

Införandet av taxan

Första fakturautskick som avser den nya taxan kommer att ske i början av augusti då efterfakturering tillämpas. Om ni upptäcker fel på fakturan, exempelvis fel vattentjänster (spillvatten, dagvatten) eller fel lägenhetsantal, var vänliga inkom snarast till VA-avdelningen för tillrättaläggande. För vanliga villakunder torde uppgifterna vara rätt medan för vissa andra fastigheter har bland annat ytor på lokaler fått uppskattats om uppgift har saknats. Det är viktigt att ni, även om uppgifterna skulle vara till er favör, inkommer med korrekta uppgifter för att undvika retroaktiv fakturering.

Frågor hänvisas till kommunens växel på telefon 0410-73 30 00.

Vid felaktigheter avseende fakturauppgifter önskas i första hand att dessa insändes till alternativt kan uppgifter även inlämnas via telefon enligt ovan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?