Vattnets väg genom avloppsverket i Trelleborg

I Trelleborgs kommun finns det sex avloppsreningsanläggningar som är belägna i Trelleborg, Smygehamn, Västra Alstad, Fru Alstad, Sjörup och Grönalund.

Dessa 6 verk renar totalt ca 5 miljoner kubikmeter (5 000 000 000 liter) vatten årligen. I denna siffra ingår även allt det tillkommande vatten som tillförs ledningsnätet varje år.Trelleborg avloppsreningsverkDet obehandlade avloppsvattnet innehåller bl.a. stora mängder näringsämnen som fosfor och kväve. Dessa kommer främst från urin och avföring, men även från rengöringsmedel och tvättmedel. Tyvärr inneh��ller avloppsvattnet även tungmetaller och organiska föroreningar. Dessa kommer från industrier och privatpersoner. Dessa går inte att rena bort utan hamnar antingen i rötslammet, som är restprodukten från avloppsreningsprocessen, eller så följer de med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön som är mottagare för det utgående avloppsvattnet.

Avloppsvattnet går igenom tre huvudsteg i reningsprocessen: mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Mekanisk rening

Det första steget i avloppsreningsprocessen är den mekaniska reningen. Här får vattnet passera genom ett galler och ett sandfång. Där avskiljs större partiklar och föremål som trasor, bindor m.m. Det som rensats bort avvattnas och tvättas och går sedan till förbränning.

Biologisk rening - Biosteg ITrelleborg avloppreningsverk luftning

När avloppsvattnet har genomgått den mekaniska reningen ska det vara fritt från fasta föroreningar. Kvar i avloppsvattnet finns det lösta organiska materialet, som avskiljs i det biologiska steget. Detta steg är en naturlig process där mikroorganismer, främst bakterier, utnyttjas. Genom att tillsätta syre i slammet så gynnar man bakteriernas fosforupptag.

Kemisk rening

I det kemiska steget avskiljs framförallt fosforn ur avloppsvattnet. Detta sker genom en tillsats av fällningskemikalier som fäller ut den lösta fosforn. I Trelleborg används järnsulfat i denna process. Fosforn reagerar med järnsulfaten och sedimenterar till botten på bassängen där slammet avskiljs. Anledningen till att fosforn reduceras är att denna annars fungerar som ett gödningsmedel i naturen och släpper man ut för mycket fosfor övergöds recipienterna vilket kan leda till bottendöd.

Kväverening - Biosteg II

I kvävereningen reduceras avloppsvattnets kväveinnehåll genom att man utnyttjar mikroorganismer för att överföra kvävet till kvävgas, som avgår till atmosfären. För att förbättra mikroorganismernas levnadsförhållande tillsätts en kolkälla i form av alkohol. När vattnet har passerat genom alla dessa steg leds det renade vattnet ut i Östersjön genom långa utloppstuber.

Rötslam

Genom reningsprocessen kommer en biprodukt kallad rötslam. Rötslammet innehåller stora mängder näringsämnen (fosfor och kväve) och kan därför användas bland annat som gödning på produktiv mark eller jordförbättringsmedel.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?