Översiktsplan 2028

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt planeringsunderlag som skapar förutsättningar för utveckling av orterna och landsbygden. Våren 2017 påbörjades arbetet med en ny översiktplan för orterna och landsbygden - en process som kommer att pågå fram till hösten 2018.

I framtagandeprocessen för ny Översiktsplan 2028 har medborgarna en central roll, genom en aktiv dialog med medborgarna skapas framtidens målbild för en attraktiv boandemiljö. Under samrådstiden, juni-september 2017, planeras besök i kommunens större byar; Anderslöv, Klagstorp, Beddingestrand, Smygehuk, Alstad, Västra Tommarp och Skegrie. Samrådet sker samtidigt som framtagandet av nytt bostadsförsörjningsprogram, och de båda samrådsperioderna löper parallellt.

För att säkerställa att ett brett underlag inkommer från medborgardialogerna, kommer spontanintervjuer, djupintervjuer och fokusgrupper att genomföras med ett stort fokus på; spridning bland åldrar, kön och att personer med olika funktionsbehov får komma till tals.

Information om aktuella datum för besök i de olika orterna, kommer att pubiceras löpande på webbplatsen, under våren 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?